Ga naar inhoud

valuta in het menu aanpassen

Ga naar menu in het linker paneel en klik daarna op Menu instellingen (1).

Menu instellingen
openen

Valuta wijzigen

Kies de valuta door deze te selecteren.

Daarna krijgt u links boven de melding in beeld dat uw menu is geupdate.

Valuta
wijzigen